เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนสกุลเงินฐานหรือประเภทของบัญชี?

ไม่ได้ ในการเปลี่ยนประเภทหรือสกุลเงินฐานของบัญชี คุณต้องเปิดบัญชีใหม่พร้อมค่าที่ต้องการ