กราฟ

ราคา USDJPY

USDJPY: 104.115 (2021.01.27 18:13:54)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง