กราฟ

ราคา USDJPY

USDJPY: 106.834 (2020.07.16 03:24:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง