กราฟ

ราคา USDJPY

USDJPY: 105.638 (2020.09.29 13:50:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง