กราฟ

ราคา USDJPY

USDJPY: 105.944 (2020.08.04 00:06:54)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDJPY และกรอบเวลา 5 นาที