กราฟ

ราคา USDJPY

USDJPY: 104.255 (2020.11.27 01:50:38)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDJPY และกรอบเวลา 1 วัน