กราฟ

ราคา USDJPY

USDJPY: 108.797 (2021.04.16 23:42:47)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDJPY และกรอบเวลา 1 สัปดาห์