กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.90661 (2020.11.27 02:20:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง