กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.9111 (2020.09.18 23:43:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง