กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.98995 (2019.12.06 23:42:14)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 5 นาที