กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.94426 (2020.07.03 23:42:55)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 1 วัน