กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.90549 (2021.02.26 14:24:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์