กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.90971 (2020.09.18 19:24:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์