กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.31833 (2020.09.21 09:02:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง