กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.35043 (2020.07.16 03:07:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง