กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 150.558 (2021.04.16 23:42:57)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง