กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 135.747 (2020.09.29 14:28:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง