กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 138.441 (2020.08.07 06:09:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 สัปดาห์