กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 134.889 (2020.10.29 17:46:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 สัปดาห์