กราฟ

ราคา EURJPY

EURJPY: 122.455 (2020.10.28 13:54:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURJPY และกรอบเวลา 1 สัปดาห์