กราฟ

ราคา EURJPY

EURJPY: 124.862 (2020.08.04 06:09:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURJPY และกรอบเวลา 1 สัปดาห์