กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.86572 (2021.04.16 23:42:37)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง