กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.89215 (2020.11.27 02:28:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง