กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.90139 (2020.07.03 23:43:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง