กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.90146 (2020.07.06 01:54:54)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 5 นาที