กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.90571 (2020.10.28 13:57:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 1 วัน