กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.8687 (2021.04.23 11:18:53)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 1 วัน