กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.86806 (2021.02.26 14:42:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 1 สัปดาห์