กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.09729 (2021.02.26 14:28:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง