กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.06912 (2020.10.28 14:11:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์