กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.73153 (2020.09.21 10:17:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง