กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.69969 (2020.07.16 04:12:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง