กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.78159 (2021.03.03 07:33:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง