กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.68724 (2020.01.17 23:42:55)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง