กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.68409 (2019.12.06 23:40:04)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 5 นาที