กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.7114 (2020.09.29 13:06:50)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 5 นาที