กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.69832 (2020.07.09 01:04:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 5 นาที