กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.71256 (2020.08.03 23:24:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์