กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.7713 (2021.01.22 23:42:57)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์