กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.70825 (2020.10.28 13:24:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์