นิติบุคคลสามารถลงทะเบียนส่วนสมาชิกได้หรือไม่

ได้ ในการลงทะเบียนส่วนสมาชิกสำหรับนิติบุคคล คุณต้อง:

1. ลงทะเบียนส่วนสมาชิกโดยการใช้ข้อมูลส่วนตัว ของผู้ที่ควบคุมบัญชี
2. ส่งสำเนาของเอกสารที่ต้องการทั้งหมดมาที่ info@roboforex.com

รายการเอกสารที่จำเป็นจากนิติบุคคล:

 • ใบรับรององค์กร
 • ใบรับรองทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองผู้บริหารและเลขา
 • บันทึกข้อตกลงและบทความของสมาคม
 • มติคณะกรรมการสำหรับการเปิดบัญชีและมอบอำนาจให้กับผู้ที่ดำเนินการ
 • ใบรับรองผู้ถือหุ้น
 • ใบรับรองว่าไม่เคยถูกฟ้องร้องทางคดี - ออกโดยนายทะเบียน
 • สำเนาของโฉนดที่ดิน / สัญญา (ที่ใช้บังคับ)
 • สำเนาของรายงานการตรวจสอบสำหรับการเงินปีล่าสุดหรือเอกสารเทียบเท่าที่ยืนยันแหล่งที่มาของการเงิน
 • เอกสารสำหรับบุคคลต่อไปนี้:
  • ผู้บริหาร
  • ผู้ถือหุ้น
  • ผู้รับประโยชน์สูงสุด
  • ผู้ลงนาม

โปรดทราบว่า:

ในกรณีที่ส่วนสมาชิกลงทะเบียนด้วยตัวบุคคลธรรมดาและบัญชีถูกผูกกับบัญชีเทรดจริงซึ่งได้รับเงินฝากจากบุคคลธรรมดาก่อนหน้านี้ บัญชีนี้จะไม่สามารถได้รับสถานะ "บัญชีองค์กร" กรุณาลงทะเบียนส่วนสมาชิกใหม่สำหรับนิติบุคคลและส่งคำขออนุัติ

ในกรณีเมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่คืออีกนิติบุคคล บริษัทจำเป็นต้องยืนยันโครงสร้างความเป็นเจ้าของและตัวตนของบุคคลธรรมดา ผู้ที่เป็นเจ้าของ และ/หรือ ควบคุมอีกนิติบุคคลบนพื้นฐานของเอกสารที่กล่าวเอาไว้ข้างต้น

เอกสารทั้งหมด สำเนาพร้อมต้นฉบับ ต้องรวมฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามและประทับตราโดยทนายความ