โปรแกรม "โบนัสส่วนแบ่งกำไร" จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2023 โบนัสทั้งหมดที่ได้รับก่อนวันที่นี้จะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะถูกยกเลิก ตัดออก หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการถอนออก

โบนัสส่วนแบ่งกำไร

 1. ข้อตกลงทั่วไป
  1. โบนัส Profit Share เป็นโปรแกรมโบนัสเพิ่มเติม โดยจะได้รับเมื่อ ลูกค้าฝากเงินเท่ำใดก็ได้ไปที่บัญชีของคุณเอง โดยสามารถใช้ระหว่าง Drawdown ได้
  2. สามารถรับโบนัสเมื่อคุณฝากเงินไปที่บัญชี MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 ประเภท ProCent หรือ Pro (บัญชี ECN ไม่ได้เข้ำร่วมโปรแกรม)
  3. ไม่สามารถรับโบนัส ในบัญชีที่มีโปรโมชั่น หรือเงินโบนัสประเภทอื่นๆซึ่งมีผลอยู่ก่อนหน้าแล้ว
  4. เงินโบนัสจะถูกโอนไปที่บัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการฝากเงินบัญชีเทรดของลูกค้า ซึ่งถือเป็นการยืนยันว่า ลูกค้าได้เลือกตัวเลือกโปรแกรมหรือโบนัส ""Profit Share"" แล้ว เมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มฝากเงิน
  5. จำนวนโบนัส "ส่วนแบ่งกำไร" ทั้งหมดต่อหนึ่งบัญชีเทรด (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินหลัก) ต้องไม่เกิน 10,000 USD / 10,000 EUR / 7,800 GOLD จำนวนโบนัสสูงสุดต่อหนึ่งบัญชีเทรดคือ 20
  6. จำนวนโบนัส "ส่วนแบ่งกำไร" รวมทุกบัญชีเทรด (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินหลัก) ต้องไม่เกิน 20,000 USD / 20,000 EUR / 15,600 GOLD จำนวนโบนัสสูงสุดรวมทุกบัญชีเทรดคือ 100
 2. กรณี มีโบนัส หรือโปรโมชั่นอื่นก่อน
  1. กรณีที่ลกูค้ามีโบนัสอื่นในบัญชีอยู่ก่อนแล้ว เงินบัญชีทั้งหมดถูกแบ่งเป็นส่วนๆ แยกออกมาเป็น เงินของลูกค้าเอง และเงินโบนัส
  2. ยอดรวมของเงินของลูกค้า ในบัญชี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีหลักทรัพย์
  3. จำนวนเงินโบนัส ถือว่าเป็นมูลค่าเงินของบัญชหีลักทรัพย์ โดยแยกเป็นโบนัสแต่ละส่วน
  4. อัตรำส่วนระหว่่าง 2 โบนัส หรือ 2 โปรโมชั่น ถูกใช้ในการคำนวณ เพิ่มเติม. อัตรำส่วนถูกคำนวณอีกครั้งหลังจำกที่มีการดำเนินการบนยอดคงเหลือแต่ละครั้ง (ฝำกเงินเพิ่ม(มีหรือไม่มีโบนัส) หรือ (การรถอนเงิน) และแต่ละครั้งที่โบนัส Profit Share ถูกยกเลิกแล้ว
   1. เมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีของเขา ยอดเงินฝากจะถูกเพิ่มไปที่เงินของลูกค้าเอง โดยยอดของโบนัส Profit Share จะสร้างส่วนแบ่งใหม่ ซึ่งจะถูกนำไปพิจารณาแยกก่อนโบนัสถูกยกเลิก หรือข้อกำหนดเรื่องปริมาณกำรเทรดครบถ้วน
   2. เมื่อลูกค้าถอนเงิน ยอดรวมที่เขาถอน จะถูกหักจำนวนเงินของลูกค้าเอง
   3. หลังจำกลูกค้าทำตามข้อกำหนดสำหรับปริมาณการเทรด ยอดเงินโบนัสจะถูกเพิ่มไปที่ ยอดจำนวนเงินของลูกค้าเอง
  5. ทั้งเงินของลูกค้าและเงิน โบนัส Profit Share สำมำรถใช้ในกำรเทรดได้โดยไม่มีข้อจำกัด และข้อห้ามใดๆ โดยในกรณีดังกล่าว เงิน โบนัส Profit Share สำมำรถใช้ระหว่างการ "ดรอดำวน์" ได ้ หรือกล่ำวได้ว่ำพวกมันจะไม่ถูกนำ ออกจำกบัญชีหำกหลักทรัพย์บนบัญชีน้อยกว่ำเงินพิเศษจนกระทั้ง Stop Out เข้ำมำแทนที่
  6. กำไรที่ลกูค้ำได้รับ คือการจัดสัดส่วนใหม่ระหว่ำงเงินของลูกค้าเองกับเงินโบนัส Profit Share บนบัญชีตามอัตราส่วนปัจจุบัน
  7. ในกรณีของ "Drawdown" เงินของลูกค้าเองและเงินโบนัส Profit Share ถูกใช้ตำมอัตราส่วนปัจจุบัน
  8. ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเงินบัญชี การจัดส่วนระหว่ำงเงินของลูกค้าเองและเงินพิเศษ และประวัติของการจัดส่วนของเงินหลังจำกการดำเนินการเกี่ยวกับยอดคงเหลือ สามารถดูได้บนเมนู "เงินพิเศษ" ของส่วนสมาชิกของคุณ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียด คลิกเมนู "เพิ่มเติม"
  9. ยอดรวมที่มีอยู่ สำหรับกำรถอนโดยไม่ยกเลิกโบนัส และยอดรวมที่สามารถถอนได้หลังจากการยกเลิก จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและถูกแสดงในโบนัสของคุณบนหน้าสมาชิก พร้อมคำขอสำหรับกำรถอนเงินของคุณ
 3. ข้อกำหนดโบนัส หลังถอนเงิน
  1. ยอดรวมของเงินฝาก ซึ่งได้รับโบนัสและส่วนแบ่งกำไร สามารถถอนได้หลังจากการยกเลิกของโบนัสหรือเมื่อทำตำมข้อกำหนดสำหรับปริมาณการเทรดครบถ้วนแล้ว
  2. จนกว่าจะทำตามข้อกำหนดสำหรับปริมาณการเทรดได้ครบถ้วน ลูกค้าสามารถถอนเงินของเขาเอง (โดยอ้างอิงจากข้อ 2.2) ลบยอดรวมของเงินฝากเหล่านั้นได้ ซึ่งได้รับเงินโบนัส Profit Share ที่มีผลอยู่ในขณะนั้น
  3. ในกรณีที่มีโบนัส Profit Share มีผลอยู่บนบัญขีเทรดองลูกค้า ยอดรวมของเงินที่สำมำรถถอนได้ จะถูกคำนวณตาม 2 สูตร ดังนี้:

   <Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   และ

   <Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   Sum_out = ยอดรวมของเงินที่สามารถถอนได้

   Equity = เงินในบัญชีของลูกค้า

   Own_money = เงินของลูกค้าเอง (ดู 2.2)

   Extra_money = ยอดรวมของเงินโบนัส Profit Share (ดู 2.3)

   Deposits_with_active_Profit_Share = ยอดรวมของเงินฝาก ซึ่งได้รับเงินโบนัส Profit Share

 4. การยกเลิก และกำรนำโบนัสส่วนแบ่งกำไรออก
  1. ยอดรวมของโบนัส Profit Share และยอดรวมของเงินฝำก ซึ่งได้รับเงินโบนัส Profit Share จะสามารถถอนได้หลังจากที่ลูกค้าทำปริมำณการเทรด (ในล็อตมาาตรฐาน) เท่ำกับ:

   <จำนวนล็อต> = <ยอดรวมโบนัสส่วนแบ่งกำไรในสกุล USD*> / 2

   * - ในกรณีที่ลกูค้ำฝำกเงินบัญชีของเขำในสกุลเงินอนื่ เงินถูกแปลงไปเป็น USD ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนภำยในของบริษัท

  2. เมื่อทำกำรคำนวณปริมาณการเทรด เพื่อทำตามข้อกำหนดของโปรแกรมโบนัส ทางบริษัทจะนำธุรกรรมการเทรดมาพิจารณาสำหรับคู่สกุลเงิน และโลหะมีค่าที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งถูกเปิดและปิดหลังจากที่ได้รับโบนัส
  3. หากโบนัสถูกยกเลิกในขณะที่บัญชีอยู่ใน""Drawdown"" จำนวนเงินโบนัสที่เหลืออยู่ในบัญชีจะถูกตัดออกจากบัญชี
  4. เฉพาะจำนวนโบนัสที่เหลืออยู่ในบัญชีเท่านั้นที่จะถูกตัดออกจากบัญชีของลูกค้า เมื่อบัญชีลูกค้าถูก Stop Out
  5. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกโบนัสที่ได้รับเมื่อใดก็ได้ ในส่วนสมาชิกของเขา ในกรณีดังนี้:
   1. หากยอดรวมโบนัสปัจจุบันมากกวำจำนวนเงินเริ่มต้น ยอดรวมปัจจุบันของโบนัสจะถูกตัดออกจากบัญชีของลูกค้า
   2. หากยอดรวมโบนัสปัจจุบันน้อยกว่ำโบนัสเริ่มต้น (โบนัสอยู่ในช่วง ""Drawdown"") จำนวนโบนัสที่เหลืออยู่ในบัญชีจะถูกตัดออกจากบัญชี
   3. ยอดรวมของเงินฝากที่ได้รับโบนัสนี้ สามารถถอนได้
  6. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกโบนัสระหว่าง 23:30 - 03:30 (เวลาเซิร์ฟเวอร์) หากบัญชีมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ 
  7.  RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎของโปรแกรมโบนัสดังกล่าวนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ำ

  หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เงื่อนไขสำคัญของโปรแกรมโบนัส Profit Share คือ สิทธิ์ของ RoboForex ที่จะปฏิเสธการรับโบนัส Profit Share หรือตัดเงินโบนัสออกจากบัญชีของลกูค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ให้เหตุผล

ตัวอย่างการคำนวณ

 1. Profit Share bonus เมื่อบัญชีอยู่ในสถานะ Drawdown

  คุณฝากเงิน 1,000 USD ที่บัญชีของคุณ และได้รับโบนัส 500 USD (50%) ส่วนแบ่งและเงินที่สำมำรถถอนได้จะถูกคำนวณดังนี้:

  ยอดเงิน Equityยอดเงินทุนของคุณยอดเงินโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส
  ยอดเงิน Equity 1 500*ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 000)ยอดเงินโบนัส 33,33% (500)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 000 – 1 000 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 500 – 500 = 1 000

  จำกนั้นคุณเปิดการซื้อขายหลายออเดอร์ ซึ่งคุณกำลังสูญเสียจำนวน 1,300 USD ยอดที่เหลือในบัญชี คือ 200 USD ซึ่งน้อยกว่ายอดรวมของโบนัสที่มีอยู่

  โบนัสส่วนแบ่งกำไรจะไม่ถูกตัดออกในกรณีนี้ โดยอาจช่วยในช่วง Drawdown ได้

  หลังจากสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลง ออเดอร์ซื้อขายของคุณได้รับกำไร 300 USD กรณีนี้จะไม่สำมำรถถอนเงินได้ โดยเงินในบัญชีจะถูกแบ่งดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 1 800*ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 200)ยอดเงินโบนัส 33,33% (600)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 200 – 1 000 = 200ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 800 – 600 = 1 200

  * - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.

 2. ข้อกำหนดปริมาณการเทรด

  คุณฝากเงิน 500 USD ไปที่บัญชีของคุณ และได้รับโบนัส 125 USD (25%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถูกกำ หนดดังนี้:

  ยอดเงิน Equityยอดเงินทุนของคุณยอดเงินโบนัส 1ยอดเงินโบนัส 2ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส
  ยอดเงิน Equity 625*ยอดเงินทุนของคุณ80% (500)ยอดเงินโบนัส 120% (125)ยอดเงินโบนัส 2-ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส500 – 500 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 625 – 125 = 500

  คุณดำเนินการเทรด และมีกำไร $600

  ยอดเงิน Equity 1 225ยอดเงินทุนของคุณ80% (980)ยอดเงินโบนัส 120% (245)ยอดเงินโบนัส 2-ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส980 – 500 = 480ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 225 – 245 = 980

  จากนั้นคุณฝากเงินบัญชีของคุณอีกครั้งเป็นจำนวนเงิน 1000 USD และครั้งนี้รับโบนัสครั้งที่สอง 500 USD (50%) โดยจากนี้ ยอดเงินในบัญชีตอนนี้ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 2 725ยอดเงินทุนของคุณ72,66% (1 980)ยอดเงินโบนัส 18,99% (245)ยอดเงินโบนัส 218,35% (500)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 980 – 1 000 – 500 = 480ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 2 725 – 245 -500 = 1 980

  คุณดำเนินการเทรดอีกหลายครั้ง และได้รับกำไร 300 USD โดยปริมาณกำไรเทรดทั้งหดมตอนนี้เป็น 63 ล็อตมาตรฐาน นั่นหมำยความว่าข้อกำหนดสำหรับปริมาณการเทรดสำหรับโบนัสแรกของคุณนั้นสมบูรณ์ และยอดรวมทั้งหมด ของเงินโบนัสจะปรับจากโบนัส เป็นเงินของคุณ

  โดยส่วนแบ่งของโบนัสนี้จะถูกเพิ่มเข้ำไปในส่วนของเงินของคุณ และข้อจำกัดในการถอนเงินฝากนั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ตอนนี้ยอดคงเหลือของคุณเป็นดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 3 025ยอดเงินทุนของคุณ81,65% (2 469,91)ยอดเงินโบนัส 1ส ำเร็จยอดเงินโบนัส 218,35% (555,09)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส2 469,91 – 1 000 = 1 469,91ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.

 3. การถอนเงินโบนัส Profit Share ที่ใช้อยู่ในบัญชี

  คุณฝากเงิน 500 USD ในที่บัญชีของคุณ คุณจะได้รับโบนัส 125 USD (25%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถกูกำ หนดดังนี้:

  ยอดเงิน Equityยอดเงินทุนของคุณยอดเงินโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส
  ยอดเงิน Equity 625*ยอดเงินทุนของคุณ80% (500)ยอดเงินโบนัส 20% (125)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส500 – 500 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 625 – 125 = 500

  คุณดำเนินการเทรด และมีกำไร 600 USD

  ยอดเงิน Equity 1 225ยอดเงินทุนของคุณ80% (980)ยอดเงินโบนัส 20% (245)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส980 – 500 = 480ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 225 – 245 = 980

  คุณตัดสินใจถอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี โดยวงเงินที่ถอนได้จะถูกหักออกจากเงินของคุณ และหลังจากนั้นเงินของคุณและเงินโบนัสจะถกูคำนวณใหม่ หลังจำกถอนเงิน เงินในบัญชีจะถูกจัดสรรดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 745ยอดเงินทุนของคุณ67,11% (500)ยอดเงินโบนัส 32,89% (245)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส500 – 500 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 745 – 245 = 500

  หลังจากที่คุณเทรดแล้วมีกำไร คุณได้รับกำไรเพิ่ม 500 USD เงินก็จะถูกจัดสรรระหว่ำงเงินของคุณและเงินโบนัสตามสัดส่วนใหม่ ส่งผลให้ยอดคงเหลือบัญชีของคุณเป็นดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 1 245ยอดเงินทุนของคุณ67,11% (835,52)ยอดเงินโบนัส 32,89% (409,48)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส835,52 – 500 = 335,52ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 245 – 409,48 = 835,52

  * - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.

 4. โบนัส Profit Share กรณีเกิดการ Stop out

  คุณฝากเงิน 1,000 USD และได้รับโบนัส 500 USD (50%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถกูกำหนดดังนี้:

  ยอดเงิน Equityยอดเงินทุนของคุณยอดเงินโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส
  ยอดเงิน Equity 1 500*ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 000)ยอดเงินโบนัส 33,33% (500)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 000 – 1 000 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 500 – 500 = 1 000

  จากนั้นคุณเทรดขาดทุน โดยโบนัสจะไม่ถูกตัดออกจากบัญชี แม้ว่าเงินในบัญชีจะน้อยกว่ำยอดรวมของเงินโบนัส

  ภายหลังเงินประกัน(Margin) ในบัญชีถึงระดับต่ำจนถูก StopOut และขาดทุนถึง 1,450 USD เงินในบัญชีเทรดของคุณจะถูกคำนวณดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 50*ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (33,33)ยอดเงินโบนัส 33,33% (16,67)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส33,33 – 1 000 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 50 – 16,67 = 33,33

  หลังจากถูก Stop Out จำนวนโบนัสที่มีผลเหลืออยู่บนบัญชีจะถูกตัดออกจากบัญชี ตามเงื่อนไขข้อ 4.4 ของโปรแกรมโบนัสดังกล่าวนี้

  ยอดเงิน Equity 33,33*ยอดเงินทุนของคุณ100% (33,33)ยอดเงินโบนัส ตัดออกยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส33,3ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส -

  * - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.

 5. โบนัส Profit Share กรณีเกิดการ Drawdown

  คุณฝากเงิน 1,000 USD และได้รับโบนัส 500 USD (50%) ส่วนแบ่งและเงินที่สามารถถอนได้จะถกูกำหนดดังนี้:

  ยอดเงิน Equityยอดเงินทุนของคุณยอดเงินโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส
  ยอดเงิน Equity 1 500*ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (1 000)ยอดเงินโบนัส 33,33% (500)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 000 – 1 000 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 500 – 500 = 1 000

  จากนั้นคุณเทรดขาดทุน $800 ยอดเงินในบัญชีเทรดของคุณจะถูกคำนวณดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 700ยอดเงินทุนของคุณ66,67% (466,69)ยอดเงินโบนัส 33,33% (233,31)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส466,69 – 1 000 = 0ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 700 – 233,31 = 466,69

  หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกโบนัสในขณะที่บัญชีอยู่ในช่วง""Drawdown"" ตามกฏข้อ 4.2.2 โปรแกรมโบนัสนี้ จะคำนวณเฉพาะจำนวนโบนัสที่เหลืออยู่ในบัญชีจะถูกตัดออกจากบัญชี หลังจากยกเลิกโบนัสแล้ว บัญชีจะมีเงินของคุณเองเท่ำนั้นซึ่งสำมำรถถอนได้ปรกติ

  ยอดเงิน Equity 466,69ยอดเงินทุนของคุณ100% (466,69)ยอดเงินโบนัส ถูกยกเลิกยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส466,69ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส -

  * - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.

 6. ตัวอยำ่งของกำรจดัสรรของเงนิของคณุเองและเงนิโบนัส

  คุณฝากเงิน 1,000 USD โดยไม่ได้รับโบนัส คุณเทรดขาดทุน $800 เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีเทรดคือ $200

  จากนั้นคุณฝากเงินเพิ่มอีก 500 USD ซึ่งคุณจะได้รับโบนัส 250 USD(50%) โดยหลังจากการฝากเงินดังกล่ำว จำนวนเงินในบัญชีของคุณ คือ 700 USD ยอดคงเหลือในบัญชีรวมโปรแกรมโบนัสด้วย ตือ $950 ยอดคงเหลือบัญชีคำนวณดังนี้:

  ดังนั้น ยอดคงเหลือบัญชจีะเป็นดังนี้:

  ยอดเงิน Equityยอดเงินทุนของคุณยอดเงินโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัสยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส
  ยอดเงิน Equity 950*ยอดเงินทุนของคุณ73,68% (700)ยอดเงินโบนัส 26,32% (250)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส700 – 500 = 200ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 950 – 250 = 700

  จากนั้นคุณเทรดมีกำไร 100 USD กำไรจากการดำเนินกำรเทรดตั้งแต่ช่วงเวลาที่ได้รับโบนัสคือ 900 USD กำไรถูกจัดสรรระหว่างเงินของคุณเอง และเงินโบนัส Profit Share ตำมส่วนแบ่งดังนี้:

  ยอดเงิน Equity 1 850ยอดเงินทุนของคุณ73,68% (1 363,08)ยอดเงินโบนัส 26,32% (486,92)ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส1 363,08 – 500 = 863,08ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในกรณียกเลิกโบนัส 1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - การคำนวณถูกทำในสกุลดอลลาร์.