โปรแกรม "โบนัสคลาสสิก" จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2023 โบนัสทั้งหมดที่ได้รับก่อนวันที่นี้จะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะถูกยกเลิก ตัดออก หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการถอนออก

โบนัสคลาสสิค - กฎของโปรแกรม

 1. ข้อก าหนดทั่วไป
  1. โบนัสคลาสสกิ (ในทนี่ ี้เรยี กวา่ โบนัส) คอื โบนัสเงนิ ฝาก ซงึ่ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นตข์ องยอดรวมเงนิ ฝากและสามารถรับไดเ้มอื่ ลกู คา้ฝากเงนิ ไปยังบัญชผี า่ นระบบการเงนิ ในสว่ นสมาชก
  2. ลูกค ้าสามารถเลือกจ านวนโบนัส: 25%, 50%, 100% หรือ 120%
  3. สามารถรับโบนัสเมอื่ คณุ ฝากเงนิ ไปทบี่ ัญชีMetaTrader 4/MetaTrader 5 ประเภทเซนต์หรือมาตรฐาน
  4. โบนัสไมส่ ามารถรับไปทบี่ ัญชีซงึ่ มสี ว่ นแบง่ ก าไรอยแู่ ลว
  5. โบนัสจะโอนไปยังบัญชขี องลกู คา้โดยอัตโนมตั เิมอื่ มกี ารฝากเงนิ ในบัญชซี อื้ ขาย ซงึ่ อา้งองิตามจ านวนโบนัสทลี่ กู คา้เลอื กในขณะกรอกแบบฟอรม์ การฝากเงน
  6. สามารถรับโบนัสได ้เมอื่ ลกู คา้ฝากเงนิ ในบัญชผี า่ นระบบฝากเงนิ อัตโนมัตทิ สี่ ว่ นสมาชกิ การฝากเงินวิธีอื่นไม่ได ้เข้าร่วมโปรแกรม
  7. จำนวนโบนัสฟอเร็กซ์ที่ใช้งานได้สูงสุดที่คุณจะได้รับ:
   • 50,000 USD / 50,000 EUR / 39,000 GOLD

   ส าหรับลกู คา้ทยี่ ังไมผ่ า่ นการตรวจสอบเสร็จสมบรู ณ์ขอ้ จ ากดั เหลา่ นี้จะนอ้ ยกวา

  8. จำนวนโบนัสสูงสุดต่อหนึ่งบัญชีเทรดคือ 20 และรวมทุกบัญชีภายใต้หนึ่งพื้นที่สมาชิกคือ 100
  9. โปรแกรมโบนัสเป็นการบง่ บอกวา่ ไมม่ ขี อ้หา้มส าหรับยอดทัง้หมดของบัญชโีบนัสและการด าเนนิ การโบนัส
  10. ไม่มีข้อจำกัดสำหรับค่าคอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์สำหรับบัญชีที่ใช้โบนัส
 2. การใชง้านโบนัส
  1. ในกรณีทลี่ กู คา้มโีบนัสทใี่ ชง้านอยใู่ นบัญชีเงนิ ทัง้หมดจะถกู แบง่ เป็น 2 สว่ น ไดแ้ก่ เงินของลูกค ้าและเงินโบนัส เงินของลูกค ้าประกอบด ้วยเงินฝากและเงินถอน (ไม่รวมโบนัส) และก าไรทไี่ ดร้ับเมอื่ ซอื้ ขายโดยการใชเ้งนิเหลา่ น

   จ านวนโบนัสถกู ก าหนดโดยยอดโบนัสทัง้หมดทมี่ อี ยใู่ นบัญชขี องลกู คา

   เงนิ ของลกู คา้สามารถใชใ้นการซอื้ ขายไดโ้ดยไมม่ ขี อ้ จ ากดั ใด ๆ สว่ นเงนิ โบนัสไมส่ ามารถใชซ้ อื้ ขายในชว่ ง "ดรอดาวน์ ซงึ่ จะถกู ตัดออกจากบัญชเีมอื่ อคิ วติ นี้ อ้ ยกวา่ ยอดรวมทัง้หมดของโบนัสที่มีอยู่

   ยกต ัวอย่าง

   คุณฝากเงิน 5,000 USD ไปยังบัญชซี อื้ ขายของคณุ และไดร้ับโบนัส 2,500 USD (50%) หากอิควิตี้น้อยกว่า 2,500 USD โบนัสจะถกู ตัดออกจากบัญชี

  2. ขอ้ มลู สรปุ เกยี่ วกบั โบนัสของคณุ ตลอดจนยอดอคิ วติ บี้ นบัญชเีมอื่ หักเงนิ โบนัสออก สามารถพบไดท้ :
   1. สว่ น "เงนิ พเิศษ" ในสว่ นสมาขกิของคณ
   2. แท็บ "เงินพิเศษ" ของเว็บแพลตฟอร์ม WebTrader RoboForex
 3. การถอนเงนิ จากบัญชพี รอ้ มโบนัสทมี่ อี ย
  1. เงนิ โบนัสจะถกู บล็อกอยใู่ นบัญชีตลอดจนยอดรวมของเงนิ ฝาก จนกวา่ จะเป็นไปตามเงอื่ นไขปรมิ าณการซอื้ ขาย
  2. ลูกค ้าสามารถถอนเงนิ จากบัญชไีดเ้ฉพาะก าไรทมี่ อี ยเู่ ทา่ นัน้ จนกวา่ จะเป็นไปตามเงอื่ นไขปรมิ าณการซอื้ ขาย ซงึ่ ค านวณตามฟรมี ารจ์ นิ้ ในบัญชีโดยใชส้ ตู รดังนี้:

   <ก าไรที่สามารถถอนได> = <ฟรีมาร์จิ้น> - <โบนัสที่มีอยู่ทั้งหมด> - <ยอดรวมเงนิ ฝากทัง้หมดซงึ่ ไดร้ับโบนัส>

   ยกต ัวอย่าง

   คุณฝากเงิน 5,000 USD ไปยังบัญชซี อื้ ขายของคณุ และไดร้ับโบนัส 2,500 USD (50%) ขณะนั้น ผลก าไรของคุณจากธุรกรรมที่ปิดคือ 250 USD (ในกรณีทคี่ ณุ ไมม่ ตี าแหน่งเปิดบนบัญชขี องคณุ ) จากเงื่อนไขของโปรแกรมโบนัส คุณสามารถถอนเงินได ้ไม่เกิน 250 USD (ก าไรของคุณ) โดยไม่มีการยกเลิกโบนัส

  3. ในกรณีทมี่ ตี าแหน่งเปิดบนบัญชีฟรมี ารจ์ นิ้ อาจแตกตา่ งจากอคิ วติ บี้ ัญช
 4. การปฏิบัติตามข ้อก าหนด การยกเลิก และการตัดออก
  1. ยอดรวมเงนิ ฝากและโบนัสทไี่ ดร้ับจะถกู ปลดล็อกและสามารถถอนไดเ้มอื่ ลกู คา้สรา้งปรมิ าณการซอื้ ขาย (ในล็อตมาตรฐาน) เท่ากับ:

   <จ านวนของล็อต> = <ยอดรวมโบนัสในสกุล USD *> / 2

   * - ในกรณีที่ลูกค ้าฝากเงินด ้วยสกุลเงินอื่น การแปลงค่าเป็น USD จะด าเนินการตามอัตราการแลกเปลี่ยนภายในของบริษัท

   ยกต ัวอย่าง

   คุณรับโบนัส 300 USD ไปยังบัญชีMT4 Pro ของคุณ ในการถอนโบนัส คุณต ้องสร้างปริมาณการซอื้ ขาย 300 USD / 2 = 150 ล็อต (เฉพาะธุรกรรมที่ปิดเท่านั้น) 1 ล็อตมาตรฐานคือ 100 ล็อตสา หรับบัญชีProCent

  2. เมอื่ ค านวณปรมิ าณการซอื้ ขายส าหรับท าตามขอ้ ก าหนดของโปรแกรมโบนัส เราจะพจิารณาธรุ กรรมส าหรับคสู่ กลุ เงนิ และโลหะทมี่ อี ยทู่ ัง้หมด ซงึ่ ถกู เปิดและปิดหลังจากได ้รับโบนัสแล ้ว
  3. โบนัสทัง้หมดจะถตู ดั ออกจากบัญชขี องคณุ โดยอตั โนมัติเมอื่ Stop Out เข้ามาแทนที
  4. ลกู คา้มสี ทิ ธปิ์ ฏเิสธโบนัส ในกรณีนี้ ลกู คา้สามารถถอนเงนิ จากบัญชไีดโ้ดยไมม่ ขี อ้ จ ากดั และขอ้หา้มใด ๆ ซงึ่ โบนัสถกู ตัดออกจากบัญชี

  โปรดทราบวา่ เงอื่ นไขทสี่ าคัญทสี่ ดุ ของขอ้เสนอคอื RoboForex มสี ทิ ธทิ์ จี่ ะปฏเิสธโบนัสของลกู คา้หรอื ยกเลกิเงนิ โบนัสของลกู คา้ทัง้หมดโดยไมต่ อ้ งแจง้เหตผุ ล และ/หรือแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า

ะตัวอย่างการค านวณ

 1. ตัวอยา่ งการค านวณยอดรวมทมี่ อี ยสู่ าหรับการถอนเงนิ ดว้ยการฝากเงนิ หนงึ่ ครัง้ และโบนัสหนงครั้ง ึ่ (การยกเลิกโบนัส)

  คุณฝากเงิน 1,000 USD ไปยังบัญชซี อื้ ขายของคณุ และไดร้ับโบนัส 200 USD (20%) ยอดคงเหลือทั้งหมดคือ 1,200 USD ขณะนี้ คุณไม่สามารถถอนเงนิ ออกมาจากบัญชไีด ้ เพราะยอดรวมของเงินฝากและโบนัสถูกบล็อก

  ตอ่ มาคณุ ท าการซอื้ ขายและไดร้ับก าไร 500 USD หากข้อก าหนดของโปรแกรมยังไม่ครบถ้วน ยอดรวมทมี่ อี ยสู่ าหรับการถอนจะเทา่ กบั 500 USD

  หากคณุ ยกเลกิ โบนัส ยอดรวมทมี่ อี ยสู่ าหรับการถอนจะประกอบดว้ย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ยอดรวมของเงินฝาก) และ 500 USD

 2. ตัวอยา่ งการค านวณยอดรวมทมี่ อี ยสู่ าหรับการถอนเงนิ ดว้ยการฝากเงนิ หนงึ่ ครัง้ และโบนัสหนงึ่ ครัง้ (ก าไรอยใู่ นสแีดง การยกเลกิ โบนัส)

  คุณฝากเงิน 1,000 USD ไปยังบัญชซี อื้ ขายของคณุ และไดร้ับโบนัส 500 USD (50%) ยอดคงเหลือทั้งหมดคือ 1,500 USD ขณะนี้คณุ ไม่สามารถถอนเงนิ ออกมาจากบัญชไีด ้ เพราะยอดรวมของเงินฝากและโบนัสถูกบล็อ

  หลังจากท าการซอื้ ขายหลายครัง้ ก าไรของคณุ ตดิ ลบ (ขาดทนุ ) จ านวน 300 USD ยอดคงเหลือของคุณอยู่ที่ 1,200 USD ในกรณีทคี่ ณุ ยกเลกิ โบนัส โบนัสจะถกู ตัดออกจากบัญชขี องคณ ุ (500 USD) ยอดรวมทมี่ อี ยสู่ าหรับการถอนจะเทา่ กบั 700 USD