ฉันจะเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลได้อย่างไร

หากต้องการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล คุณต้อง:

 1. ลงทะเบียนส่วนสมาชิกใหม่ (ระหว่างขั้นตอนลงทะเบียน ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่จะดูแลบัญชี)
 2. ส่งสำเนาของเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด (ดูด้านล่างรายการ) ไปที่ info@roboforex.com และระบุจุดประสงค์ของบัญชี: การเทรด, พาร์ทเนอร์ หรือทั้งสองอย่าง

รายการของเอกสารที่จำเป็น:

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • หนังสือรับรองที่อยู่จดทะเบียน
 • หนังสือรับรองกรรมการและเลขานุการ
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 • มติคณะกรรมการเพื่อเปิดบัญชีและมอบอำนาจให้ผู้ที่จะดำเนินการ
 • หนังสือรับรองผู้ถือหุ้น
 • หนังสือรับรองสถานะดีล่าสุด - ออกโดยนายทะเบียน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ/ข้อตกลง (ถ้ามี)
 • สแกนสำเนารายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงินที่ผ่านมา หรือเอกสารเทียบเท่าที่ยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน
 • เอกสารสำหรับบุคคลต่อไปนี้:
  • กรรมการ
  • ผู้ถือหุ้น
  • ผู้รับผลประโยชน์สูงสุด
  • ผู้ลงนาม

ข้อกำหนดและกฎ:

 1. ในกรณีที่ส่วนสมาชิกถูกลงทะเบียนกับบุคคลและบัญชีที่แนบมากับส่วนสมาชิกนี้ถูกฝากเงินโดยบุคคลก่อนหน้านี้ บัญชีนี้ไม่สามารถรับสถานะ "บัญชีองค์กร" ได้
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นโดยตรง/ทันทีและผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคลอื่น บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบโครงสร้างความเป็นเจ้าของและตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของของผลประโยชน์และ/หรือควบคุมนิติบุคคลอื่นตามเอกสารที่ระบุข้างต้น
 3. เอกสารทั้งหมด รวมถึงต้นฉบับต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษถูกลงนามและประทับตราโดยทนายความ
 4. ขนาดไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้สูงสุดคือ 10 MB ส่วนขยาย - bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png หากขนาดไฟล์ทั้งหมดมากกว่า 10 MB โปรดส่งไฟล์แยกฉบับ ดังนั้นจำนวนไฟล์ทั้งหมดในหนึ่งฉบับจะไม่เกินจำนวนสูงสุดตามที่กล่าวถึงข้างต้น