ฉันจะเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลได้อย่างไร


โปรดทราบว่า

ในกรณีที่ส่วนสมาชิกได้รับการลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาและบัญชีที่ผูกกับส่วนสมาชิกก่อนหน้านี้ถูกฝากเงินโดยบุคคลธรรมดา บัญชีนี้จะไม่สามารถได้รับสถานะ "บัญชีองค์กร"  โปรดลงทะเบียนส่วนสมาชิกใหม่เป็นนิติบุคคลและส่งคำร้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นโดยตรง/ทันทีและผู้ถือหุ้นหลักเป็นบุคคลอื่นทางกฎหมาย

เอกสารทั้งหมดพร้อมต้นฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีการลงนามและประทับตราโดยทนายความ


รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับนิติบุคคล:

 • ใบรับรององค์กร
 • ใบรับรองที่อยู่ที่จดทะเบียน
 • ใบรับรองผู้อำนวยการและเลขาผู้ช่วย
 • บันทึกข้อตกลงและหนังสือบริคณห์สนธิ
 • มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับการเปิดบัญชีและการมอบสิทธิ์ให้บุคคลที่ดำเนินการเรื่องนี้
 • ใบรับรองการถือหุ้น
 • ใบรับรองความน่าเชื่อถือปัจจุบัน – ออกโดยนายทะเบียน
 • สำเนาหนังสือก่อตั้งทรัสต์/ข้อตกลง (ที่สามารถใช้ได้)
 • สแกนสำเนาของรายงานของผู้ตรวจสอบการเงินประจำปีล่าสุดหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันแหล่งที่มาของเงิน
 • เอกสารประกอบสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
  • ผู้อำนวยการ
  • ผู้ถือหุ้น
  • ผู้รับประโยชน์สูงสุด
  • ผู้ลงนาม

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีองค์กร

 1. ลงทะเบียนส่วนสมาชิก (ระหว่างการลงทะเบียน ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ควบคุมบัญชี)
 2. โปรดส่งสำเนาเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปที่ [email protected] และระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี เช่น เพื่อการเทรด ดำเนินงานในฐานะพาร์ทเนอร์ หรือทั้งสองอย่าง