กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 142.997 (2020.01.20 12:04:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 5 นาที