กราฟ

ราคา EURJPY

EURJPY: 122.369 (2020.10.28 14:20:54)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง