กราฟ

ราคา EURJPY

EURJPY: 130.125 (2021.04.23 11:58:53)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง