กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.69309 (2020.07.03 23:42:44)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 1 วัน